Inwestycja środków w obligacje

Istnieje wiele możliwości inwestowania kapitału. Rozwiązaniem może być inwestycja w obligacje. Obligacje to papiery wartościowe, emitowane w serii. Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (właściciela obligacji), co czyni go zobowiązanym do spełnienia określonego świadczenia względem właściciela obligacji. Z uwagi na to, że Skarb Państwa występuje w tej relacji jako dłużnik, zapewnia również wykup obligacji od wierzycieli oraz wypłacenie należnych odsetek. Przy czym odpowiada całym majątkiem, dzięki czemu obligacje stają się najbezpieczniejszą inwestycją i lokatą pieniędzy.

Wyróżnić można obligacje oszczędnościowe oferowane osobom fizycznym oraz obligacje komunalne, przeznaczone dla inwestorów. Poza Skarbem Państwa emitentem obligacji mogą być banki hipoteczne, które emitują papiery wartościowe w postaci hipotecznych i publicznych listów zastawnych.

Obligacje komunalne
Jednostki samorządu terytorialnego emitują obligacje komunalne, inaczej municypalne. Emitowane w postaci papierów wartościowych obligacje te są bardzo atrakcyjnym instrumentem finansowym. Korzyści z nich płynące odczuwają inwestorzy oraz społeczeństwo i gospodarka.

Inwestycje, papiery wartościowe

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Dla inwestorów są one atrakcyjne, ponieważ emitent – samorząd terytorialny daje gwarancję wypłacalności, a zysk w postaci odsetek jest zwolniony od podatku (ważne informacje: rzetelne źródło. Społeczeństwo oraz podmioty gospodarcze mogą odnieść korzyści z obligacji komunalnych dzięki możliwości zwiększenia funduszy na przeprowadzenie zaplanowanych inwestycji, w tym budowę mostów i dróg oraz wydatki publiczne związane z oświatą, służbą zdrowia lub ( obsługa faktur ) armią.

Plusy i minusy obligacji komunalnych
Na obligacjach nie jest łatwiej zyskać niż na aukcjach, jednak zapewniają one zabezpieczenie przed inflacją i gwarantują dodatkowy zysk. Oprocentowanie niektórych obligacji pozwala zarobić powyżej 15% w skali roku. Zysk przynoszą nie tylko odsetki, ale też możliwość sprzedania obligacji. Te, które są notowane na giełdzie można sprzedać okazyjnie po lepszych cenach. Możliwość ustalenia terminu wypłacania odsetek umożliwia zapewnienie wierzycielowi dodatkowej gotówki w najtrudniejszym okresie dla finansów.

Gdy zafascynował Cię prezentowany artykuł, to nie wahaj się tylko odwiedź www (https://www.sawyer.com.pl/zakup-spolki), a odnajdziesz tu pokrewne, fascynujące informacje na ten temat.

Jest to również korzystne dla emitenta, ponieważ może zaplanować sprzedaż obligacji komunalnych, wtedy gdy spodziewa się zwiększonych wydatków na inwestycje. Kupno i sprzedaż obligacji prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Do niego należy ponadto prowadzenie rachunku kupionych papierów wartościowych. Jeżeli poszukujesz także informacji o obligacjach korporacyjnych, wejdź na .

Banki hipoteczne
Banki hipoteczne to banki, udzielające kredytów hipotecznych. Są to dłużne papiery wartościowe, których emisariuszami mogą być jedynie banki hipoteczne. Ten rodzaj kredytów udzielany jest na cele budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego. Banki hipoteczne uzyskują środki finansowe na swoją działalność wypuszczając listy zastawne oraz obligacje, przyjmując lokaty terminowe, zaciągając kredyty. Hipoteczne oraz publiczne listy zastawne uważane są za papiery wartościowe o dużym poziomie bezpieczeństwa. Za jego zapewnienie odpowiada powiernik wybrany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

inwestycje

Autor: Damian Gadal
Źródło: http://www.flickr.com

Powiernik nadzoruje i kontroluje banki hipoteczne pod względem terminowości wypłat roszczeń wierzycielom (z tytułu nabytych papierów wartościowych). Kredyty hipoteczne są szczególnie popularne wśród funduszy emerytalnych, inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i banków. Zainwestowane w ten sposób pieniądze można odzyskać wraz z odsetkami po 5-7 latach. Przez ten czas pieniądze są zamrożone, można jednak odsprzedać listy zastawne na rynku wtórnym przed upływem okresu zapadalności. Banki hipoteczne różnią się między sobą ofertą. Różnice dotyczą: wymagań odnośnie żródeł dochodów kredytobiorcy, dopuszczenia wzięcia kredytu w różnych walutach, okresu kredytowania, dopuszczalnego wieku kredytobiorcy, regulacji wcześniejszej spłaty kredytu. Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, warto wziąć pod uwagę wszystkie aspekty.