Norma ISO 9001 w systemie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

ISO 9001 jest to globalna norma definiująca wymagania, które ma spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Normę ISO 9001 mogą stosować wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na pojęcie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem produktów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie danych z skuteczności procesów oraz ich nieustanne ulepszanie, w oparciu o obiektywne testy.

ISO

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com
Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą między innymi: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością,usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, tworzenie notorycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te kryteria są drobiazgowo zawarte w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:zorientowanie na klienta – pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów;przywództwo – władza ( www.adwokat-wroclaw.com.pl/pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej ) przedsiębiorstwa wypracowuje kierunki jego rozwoju; werwa ludzi – najcenniejszym dobrem organizacji są jego pracownicy; podejście procesowe – skuteczność organizacji zależy głównie od jakości tworzonych w niej procesów;dogłębne podejście do zarządzania – zarządzanie jakością jest traktowane jako administrowaniem wzajemnie ze sobą powiązanymi sekwencjami;nieustanne doskonalenie – celem przedsiębiorstwa jest ciągłe doskonalenie tworzonych w niej procesów;przemyślane podejście do podejmowania decyzji – bazuje ono na analitycznej bądź intuicyjnej eksploracji wszystkich dostępnych danych;obopólne korzyści w relacjach z dostawcami – kreowanie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami towarów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości.

Norma ISO 9001 z 2008 roku posiada 9 rozdziałów, w tym – prolog. Rozdziały od 4 do 8 zawierają wymagania. W przypadku, gdy organizacja spełnia wszystkie wymagania tej normy, ma prawo ubiegać się o wydanie odpowiedniego zaświadczenia. Zaświadczenie zgodności z normą 9001:2009 poświadcza niezależna jednostka certyfikująca. ISO 9001 to standard akceptowany i znany na całym świecie.Interkontynentalna Organizacja Normalizacyjna liczbę wydanych zaświadczeń potwierdzających zgodność systemów zarządzania jakością z ww. normą tylko w 2002 roku szacowała na ponad 0,5 miliona.