Czy mamy karty pobytu w Polsce? Jakie mamy rodzaje, co gwarantują? Czy łatwo je otrzymać?

Karta pobytu w Polsce to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca, kiedy jest on w naszym kraju. Dokument i ważny paszport zagraniczny potwierdza pełne uprawnienia do pobytu w naszym kraju, uprawnia także do wielokrotnego przekraczania naszej granicy bez wymogu wyrabiania wizy. Podczas przekraczania granicy powinniśmy przedłożyć uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu i ważny paszport. Jakie są rodzaje kart pobytu?

kodeksy

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Uregulowania te zapisane są w odpowiednich ustawach, jak ustawa o cudzoziemcach. Cudzoziemiec, jaki ma w planach przebywać w naszym kraju dłużej niż trzy miesiące może postarać się o pozwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenia na pobyt czasowy ofiaruje się na maksymalnie trzy lata. Czas takiego pozwolenia może być jednakowoż krótszy, jak podstawa ubiegania się o to zezwolenie może wskazywać na zasadność pobytu krótszego. Ważna wiadomość jest taka, iż pobyt czasowy nie przedłuża się samoistnie.

Jeśli więc cudzoziemiec pragnie pozostać w naszym kraju na dłużej, powinien postarać się o nowe zezwolenie. Cudzoziemiec powinien opuścić Polskę przed upływem terminu obowiązywania zezwolenia na pobyt czasowy, chyba, że posiada inny, ważny dokument, jaki pozwala na pobyt zalegalizowany w Polsce. Takie dokumenty to przykładowo kolejne zezwolenia na pobyt czasowy albo pozwolenie na pobyt stały. Czasami również może być to dokument rezydenta długoterminowego UE. Jeszcze lepszą kartą jest pobyt stały. Dowiedz się więcej, klikając w link: . Tego rodzaju decyzja w sprawie wydania zezwolenia na stały pobyt wydawana jest na czas nieoznaczony.

karta pobytu

Autor: Juan Cabanillas
Źródło: http://www.flickr.com
Sama zaś karta jest ważna przez dziesięć lat, co znaczy, że co 10 lat musimy kartę wymienić. Na podstawie zgody na stały pobyt wydanego w Polsce, obcokrajowiec nie może podjąć pracy w innym, niż Polska kraju. Istnieje jeszcze jedno pozwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Tego rodzaju zezwolenie uprawnia do stałego pobytu w naszym kraju. Decyzja w sprawie wydania tego rodzaju zezwolenia jest wydawana na czas nieoznaczony. karta stałego pobytu w polsce jest ważna na 5 lat, co 5 lat wiec kartę trzeba wymienić. Na podstawie zezwoleń na tego rodzaju pobyt, cudzoziemiec nie powinien podejmować pracy poza granicami naszego kraju. Te informacje są podstawowe, lecz dość pokaźnie wyczerpują elementarną wiedzę w tym temacie. Przepisy pod tym kątem nie różnią się zbyt od zastosowanych w pozostałych krajach UE.