Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego w toku inspekcji to warto wiedzieć

Inspektorzy transportu drogowego mają upoważnienia do dokonania kontroli nie jedynie na drodze, lecz do tego w siedzibie spedytora. W których sytuacjach? W których wypadkach inspektorzy ITD mogą dokonać kontroli w siedzibie firmy Prócz standardowych czynności sprawdzających przeprowadzanych podczas kontroli drogowej inspektorzy ITD mogą w sprecyzowanych wypadkach uskutecznić inspekcję w siedzibie firmy. ITD kontrola w firmie przeprowadzana jest przede wszystkim w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń prawa, a również sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo realizuje wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009.

samochód dostawczy

Autor: Mattox
Źródło: http://www.sxc.hu
Kontroler realizując swoje obowiązki ma między innymi prawo wstępu do auta, sprawdzania poświadczeń, kontrolowania zainstalowanych bądź znajdujących się w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych, kontrolowania nacisków osi pojazdu. Żądać też może od przedsiębiorcy jak też jego pracowników pisemnych bądź ustnych wyjaśnień, okazania poświadczeń, itp. Analiza czasu pracy kierowców polega na analizie informacji dostarczonych przez tachograf, czyli narzędzie mierzące m.in: czas pracy pojazdu.

A za co najczęściej są karani kierowcy? Mandat możemy otrzymać za nieposiadanie w aucie wymaganych zaświadczeń, a może ich być całkiem wiele, na przykład wydruki z tachografów oraz całe mnóstwo zezwoleń powiązanych z wykonywanym przewozem.

Omawiany tekst, który na tej stronie publikujemy, jest bardzo emocjonujący, jednak warto dodatkowo przejrzeć uzupełniające informacje – więcej pod tym linkiem.

Nagminnym wykroczeniem karanym przez ITD jest także nieprzestrzeganie reguł tyczących się maksymalnego czasu prowadzenia samochodu bez przerwy oraz nieprzestrzegania zasad dotyczących użytkowania urządzeń rejestrujących.

rozwój usług logistycznych

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z artykułem 55 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym kontrolerzy mają prawo wstępu na teren podmiotu realizującego transport drogowy, w tym do wnętrz bądź lokali, gdzie prowadzi on działalność lub gromadzi poświadczenia a także inne nośniki danych wymagane przepisami. O planowanej inspekcji w firmie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego musi poinformować przedsiębiorcę co najmniej tydzień przed jej uskutecznieniem. Inspekcja może być realizowana tylko w obecności przedsiębiorcy czy też osoby pisemnie upoważnionej do reprezentowania go w działaniach kontrolnych.