Reakcja na przysłany pozew – co w tej sytuacji przedsięwziąć?

Dokumentem zapoczątkowującym działanie w każdej sprawie jest pozew, którego duplikat sąd doręcza stronie przeciwnej. Strona, która otrzymała taki pozew posiada sposobność reakcji na pozew.
Odpowiedź na pozew powinna spełniać ogólne warunki pisma procesowego. Przeciwdziałanie na pozew jest także pismem procesowym mającym na celu przygotowanie rozprawy, a więc powinno się podać krótko stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i argumentów przez nią wyznaczonych, oraz wyznaczyć dowody na poparcie swojego poglądu w sprawie.

Odpowiedź na pozew przynosi się do tego sądu, który zarządził doręczenie odpisu pozwu. Od takiego pisma sąd nie pobiera żadnej opłaty chyba, że odzew zawiera zgłoszenie powództwa obustronnego. Jest ono możliwe wtenczas, gdy roszczenie obustronne jest w związku z postulatem powoda, bądź przeznacza się do odliczenia. Powództwo obustronne może być zawarte bądź w odpowiedzi na pozew, albo w osobnym piśmie zgłoszonym jednak nie później niż na pierwszej rozprawie.

pozew

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

Zgodnie z art.

Czy obecnie chcesz znaleźć coś interesującego na prezentowany wątek? Jeżeli tak, to poznaj informacje w odniesieniu do firmy oraz przejrzyj ofertę prawo autorskie.

86 kodeksu postępowania cywilnego reprezentanci prawni mogą funkcjonować przed sądem samodzielnie, czy też przez reprezentantów. Jeżeli pozwany ustanowił reprezentanta, do odpowiedzi na pozew należy dołączyć upoważnienie, lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa razem z odpisem dla strony przeciwnej.

Odpowiedź na pozew należy oddać w biurze podawczym Sądu, względnie nadać w krajowej placówce pocztowej. Za datę wpływu dokumentu traktuje się datę złożenia w biurze podawczym, bądź przekazania w krajowej placówce pocztowej, nie wolno przekazywać przesyłki kurierskiej.Pismo winno obejmować oznaczenie sądu do jakiego jest adresowane, imię i nazwisko, bądź (znajdź informacje) nazwę stron, ich przedstawicieli prawnych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, meritum wniosku lub deklaracje, także dokumenty na poparcie przedstawionych sytuacji.

Oprócz tego podpis strony, czy też jej reprezentanta prawnego, albo pełnomocnika, wyszczególnienie załączników. Pismo należy zaznaczyć sygnaturą akt sprawy. Odpowiedź na pozew na formularzu urzędowym składa się jedynie wtedy, kiedy sam pozew jest wnoszony na blankiecie.