Rodzaje szkoleń BHP

Rozróżnia się wstępne oraz okresowe instruktaże BHP. Bez wstępnego instruktażu BHP zatrudniony nie powinien przystąpić do wykonywania pracy. Obowiązek zrealizowania szkoleń tyczy się również chlebodawcy. Szkoleniu BHP w przedsiębiorstwie podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko oraz rodzaj czynionej pracy. Obowiązek ów dotyczy także osób zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego jak także samego pracodawcy.

szkolenie

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com
Przepisy prawa pracy przewidują 2 typy szkoleń BHP: wstępne i okresowe. To pierwsze szkolenie pracodawca zobligowany jest wykonać przed przyjęciem pracownika do pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownika nie wolno dopuścić do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji, a również dostatecznej znajomości prawa oraz reguł Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Chlebodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed przyjęciem go do pracy. Szkolenie wstępne winno składać się z instruktażu ogólnego.

Podczas ogólnego instruktażu zatrudniony powinien zaznajomić się z przepisami dotyczącymi BHP znajdującymi się w regulaminie pracy. Również w

szkolenie

Autor: University of the Fraser Valley
Źródło: http://www.flickr.com

czasie tego szkolenia pracobiorca zapoznaje się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Czas warsztatów nie może być krótszy niż 90 minut. Instruktaż stanowiskowy, jak nazwa uwypukla, powinien odbywać się na stanowisku pracy.na stronie darmowy program rozliczenia pit 2020 darmowy program rozliczenia pit 2020W jego czasie pracobiorca zapoznaje się z metodami bezpiecznego wykonywania pracy, zagrożeniami występującymi na tym stanowisku a także sposobami ochrony przed nimi. Czas trwania szkolenia winien być zależny od przygotowania zawodowego pracobiorcy, rodzaju pracy a także zachodzących na stanowisku zagrożeń.

Szkolenia periodyczne przeprowadzane są w czasie zatrudnienia. Mają one na celu usystematyzowanie uzyskanej już wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie z nowymi regulacjami. Częstość szkoleń uzależniona jest od rodzaju a także warunków realizowanej pracy. Mogą być one przeprowadzane w formie kursu czy samokształcenia kierowanego. Odbycie instruktażu przez pracownika winno zostać odnotowane pisemnie jak też przechowywane w aktach osobowych pracownika. Aby odnaleźć interesujące cię szkolenia starczy wpisać w internecie: szkolenia BHP w Poznaniu bądź szkolenia BHP we Wrocławiu.